Vision och resultat

prolog-vision

Prolog | 2009 | Fakta om konventet | Arrangörernas intryck | Deltagarnas intryck
Vision och resultat | Framtid

Mötesplats

Vision:
Vår viktigaste vision inför lajvkonventet Prolog | 2009 handlade om att skapa en gemensam mötesplats för hela lajvhobbyn, en mötesplats som länge saknats.

Lajvhobbyn är väldigt bred. Lajvandet skiljer sig väsentligt mellan olika lajvgenrer. T.ex. kan grupperingar som sysslar med medeltidsinriktande fantasylajv ha svårt att förstå de grupperingar som sysslar med socialrealistiska nutidslajv. Utövandet av lajv i Sverige skiljer sig även geografiskt och lajvare är uppdelade i en mängd olika föreningar som inte sällan ser på varandra som konkurrenter. Det finns lajvare i alla åldrar och med vitt skiljda sociala bakgrunder. Vi ville samla utövare från de olika delarna av lajvhobbyn i ett neutralt forum och få till ett givande utbyte mellan dem.

Resultat:
Vi lyckades locka deltagare från Skåne till Norrland. Vi hade både unga och gamla deltagare samt representanter från väldigt många föreningar. Till konventet kom det även lajvare från alla olika lajvgenrer.

Mötet mellan alla dessa lajvare och lajvgenrer var positivt. Vi tycker att vi lyckats med vår vision och hoppas att det arbete vi påbörjat kan fortsätta. För brobyggandet är just påbörjat och arbetet behöver fortsättas om broarna ska bli stabila och varaktiga.

Nytändning för hantverk och historia

Vision:
Att lära ut och informera om både äldre och nyare hantverkstekniker samt att öka intresset för historia och hemslöjd.

Resultat:
En stor del av de många workshops som arrangerades på Prolog | 2009 inriktade sig på olika former av hantverk. Här är vi mycket nöjda med bredden inom de hantverkstekniker som förmedlades. Deltagarna kunde lära sig om allt mellan bronsgjutning, bandgrindssvävning och skomakeri. Flera workshops behandlade tekniker som är ovanliga också för lajvare. Vi hoppas att konventet har hjälpt dessa hantverk in i hobbyn.

Det hölls även föreläsningar om historiskt dräktmode och workshops kring äldre folkliga sångtraditioner.

De som kom till konventet under besöksdagen fick se prov på många av de hantverkstekniker som hålls levande inom hobbyn. Detta skedde främst via en utställning om medeltidsinspirerade lajv.

Informera och inspirera allmänheten

Vision:
Att informera om och sprida hobbyn till nya utövare. Att ha minst 50 besökare under besöksdagen.

Resultat:
Under besöksdagen hade vi 74 besökare som kunde se filmer om lajv, besöka utställningen, lyssna på presentationer av kommande lajv samt lyssna på Karl Ytterberg (känd från SVTs ”Barda”) när han berättade om lajvhobbyn. Vi tycker att vårt utbud under besöksdagen var mycket bra och vi upplevde att besökarna var mycket nöjda.

Friluftsliv, miljö och hälsa

Vision:
Att främja deltagarnas kunskaper inom friluftsliv, deras förståelse och engagemang i miljöfrågor samt bidra till en aktivare livsstil.

Resultat:
Väldigt lyckade och välbesökta workshops inom friluftstekniker, dans, fysisk teater, fäktning och stage figthing hölls. Ett av arrangemangets diskussionsforum behandlade relationen och möjliga samarbetsformer mellan naturvårdare och lajvare. Som en parantes kan det även nämnas att alla funktionärers samt arrangörers Prolog-tröjor var rättvisemärkta och ekologiska.

Kultur och skapande

Vision:
Att lyfta fram lajv som en kulturform. Att utveckla denna kulturform genom inspiration från andra kulturyttringar.

Resultat:
Vi tycker inte att vi lyckades fullt i arbetet med etablerandet av lajv som en respekterad och accepterad kulturform, men vi kom en liten bit på vägen tack vare några av arrangemangets föreläsningar och diskussionsforum.

Korsbefruktning mellan lajv och andra kulturyttringar var det däremot gott om, främst via en mängd olika workshops. Vi tycker också att konstformen växte i mötet mellan olika lajvgenrer och många deltagare åkte hem från konventet med nya tankar kring vad lajv är och kan vara.

Ungt entreprenörskap och företagande

Vision:
Att uppmuntra och inspirera unga entreprenörer.

Resultat:
Till Prolog | 2009 kom flera entreprenörer som har lyckats driva sin dröm till ett att bli ett fungerande företag. Vi tror att deras medverkan vid arrangemanget har inspirerat andra som bär på drömmar.

De flesta programpunkter på konventet arrangerades av deltagarna själva och vi har sett att det för många varit en lärorik erfarenhet att hålla i en egen programpunkt.