Ordlista

Det används en hel del konstiga lajvrelaterade ord under Prolog. Det finns inget krav att du kan dem, men om du är intresserad av att lära dig några finns här en ordlista på några vanliga ord. Tack Inlajv.se för lån av lista:

360° Läses ”tre-sexti” När allt du ser omkring dig tillhör lajvvärlden (fiktionen) och kan ses av din roll säger man att lajvet är 360. Uttrycket kommer ifrån 360 grader. 360 kan ses som en motsas till blackbox. Används också för att definiera en vision eller målsättning med lajv, att allt runtomkring skall kännas som en del av fiktionen.

Avrollning Att arbeta med att släppa den roll man spelat eller att bearbeta det som hänt under lajvets gång. Ibland behövs det inte alls men efter ett känslostarkt lajv kan det vara väldigt bra att prata av sig och att träffa personer man i fiktionen haft starka interaktioner med för att de involverade skall få känna skillnaden mellan roll och spelare. Avrollning kan göras genom alltifrån teaterövningar till att man efter att lajvet slutat pratar och umgås med de som man spelat mot.

Blankvapen I motsats till boffervapen är blankvapen riktiga vapen i varierande grad av ofarlighet, som antingen används som rekvisita eller i vissa fall också för faktisk strid. Kallas även “bluntade vapen”.

Boffer/Boffervapen är vapenattrapper gjorda av mjuka material som går att slåss med utan att man skadar sig. Ordet boffer är oftast en kortform av bofferstrid, men kan även syfta på själva vapnen eller materialet i vapnen. Åsyftar också en specifik genre inom lajv, där fokus ligger på strider. 

Blackbox Termen kommer ursprungligen från teatervärlden, och åsyftar en scen helt utan dekorationer, kuliss, rekvisista och så vidare (ofta ett rum med svarta väggar, tak och golv, därav termen). Inom levande rollspel betyder termen att man spelar lajvet i en lokal som inte faktiskt ser ut som den miljö man är tänkt att porträttera, t ex att ett nedsläckt kontorsrum får representera insidan av ett rymdskepp, eller en skolbuss. Det innebär också rollerna ofta spelas utan såväl rekvisita som dräkt. Närbesläktat med tejp-lajv och motsats till 360°. 

Bleed När dina känslor läcker över till rollen eller tvärt om, eller när verkligheten “sipprar in” i fiktionen genom t ex associationer. Läckage uppstår ofta i lajv eftersom spelaren och rollen delar samma kropp. 

Debrief se Avrollning.

Deltagarkultur Kulturformer där man deltar och har möjlighet att handla och därför blir medskapare. I motsats till åskådarkultur, där publiken är betraktare och saknar handlingsrum. Exempel på deltagarkultur är t ex lajv, onlinerollspel och improviserad dans. 2008 skrev gruppen Interacting Arts boken Deltagarkultur, den kan läsas på deltagarkultur.se

Man kan också tala om t.ex diegetisk tid, t ex på levande rollspel där det sker “aktbrott” eller där man gör tidshopp. Den diegetiska tiden är då den tid som skall ha förflutit i fiktionen och den tid som rollerna upplever.

Dräkt De kläder och utrustning spelaren bär för att gestalta en roll.

Friform Friform kan ses som ett mellanting mellan lajv och bordsrollspel, där man använder vissa element från bordsrollspelen samt att man agerar ut scenen. Friform och blackbox är dock väldigt närliggande. Friform har också använts för att beteckna experiment inom själva lajvformen, när man testar nya grepp för rollspelande, interaktioner eller metatekniker.

Gameism Ett synsätt på rollspelande där man alltid försöker vinna, likt hur man spelar ett bräd- eller dataspel när det gäller såväl intriglösning som boffrande, t ex “min-maxing” eller optimering.

Immersion Att med full inlevelse bli ett med sin roll. När man tänker på sin roll och sin omgivning som rollen själv.

Immersionism Ett synsätt på rollspelande där man försöker en så total inlevelse och upplevd realism som möjligt. Ofta sammankopplat med 360°-spel.

In/off Prefixet “in” betecknar något som sker eller existerar i fiktionen, och prefixet “off” betcknar dess motsats; att något sker eller existerar utanför fiktionen i vår egen verklighet. Till exempel kan man säga att “våra roller är gamla vänner in, men off känner vi knappt varandra”. Andra vanliga termer är ingame/offgame och inlajv/offlajv. Värt att notera är att ordet ingame är genreöverskridande, och även används inom t.ex airsoft/milsim, där ordet betecknar allt som sker eller är möjligt inom själva spelregelverket eller spelmekaniken (t.ex kan strid, bombdesarmering eller signalspaning ske ingame, men luftlandsättning, sprängning av broar och liknande sker offgame). Lajvare talar också om att saker “känns off”, vilket betyder att något bryter själva fiktionens trovärdighet. 

Intrig Är oftast en skriven “förutsättning” för vad rollen eller gruppen har för uppgift att lösa under lajvet, men innefattar i vardagligt tal också t.ex ryktesuppgifter, planterad kunskap och liknande som rollen har vid lajvets början. Ett dramaturgiskt verktyg för att generera dramatik under lajvets gång. I sin allra enklaste form kan t.ex en intrig vara en kort uppmaning (“Din roll söker efter De Fördömdas Sten, som sägs ligga begravd i trakten. När du funnit den kan du genom att krossa den i en ritual frisläppa de dödas oroliga själar som spökar i trakten”). Vissa lajv kör helt utan intriger och baserar sig istället helt på berättelsens grundramar, och rollernas motivationer och förutsättningar, medan andra lajv är mycket intrigtäta.

Lajv Lajv, som även kallas levande rollspel (på engelska LARP, live roleplaying eller Live Action RolePlaying), är en form av interaktiv historia, lite som en teaterpjäs utan fast manus, där alla deltagarna själva spelar rollerna och för handlingen framåt, utan annan publik än deltagarna själva. Alla deltagare porträtterar vanligtvis en roll och agerar utefter hur den rollpersonen hade tänkt, känt och reagerat. Lajv brukar, men måste inte, innefatta rekvisita som rollspecifika kläder och miljöer. 

Meta Kommunikation som sker mellan spelarna utan att rollen är medveten om det. En urgammal metateknik är att ta ett “offsnack”, dvs att gå ut ur fiktionen och prata om sina roller, vart spelet är på väg eller vad man vill göra/inte göra. Ett annat exempel är en metaruta. Om man ställer sig i rutan kan man säga rakt ut vad ens roll tänker och tycker. De övriga spelarna kan ta till sig informationen och använde den för att skapa roligare scener, men rollerna har inte hört något alls. Det finns mängder av olika tekniker för hur man kan använda meta, dessa kallas för metatekniker.

Narrativism Ett synsätt på rollspelande där man tycker att det är den gemensamma berättelsen som är det viktigaste. Ofta sammankopplat med blackbox-spel.

Offruna En gammal symbol för att visa att något inte tillhör fiktionen. Används ofta på kistor för att signalera att innehållet bryter fiktionen, eller att det uppmärkta helt enkelt inte “existerar”, t.ex en dörr.

Pervasive Kommer från det engelska ordet för genomträngande. Dvs hur spelet tränger igenom till verkligheten. Detta kan exempelvis vara antingen genom att som i verklighetsspel använda verkligheten som spelplats, som ex ett Vampire-lajv på allmän plats eller med tekniker som nyttjar augmented reality (förstärkt verklighet).

Roll Den fiktiva person som du representerar och spelar på ett lajv. Kallas också ibland för “karaktär”. 

Scen Likt en teaterpjäs eller film pratar man inom levande rollspel ofta om scener, vilket i den betydelsen åsyftar ett begränsat skeende eller en händelse på ett lajv. Det kan röra sig om kortare eller längre händelser beroende på sammanhang. När man redogör för upplevelser på ett lajv använder man sig ofta av begreppet scen, en kortare och tydlig händelsekedja. Man talar också om planerade scener, händelser som deltagare eller arrangörer helt eller delvis planerat innan lajvet, som t.ex starten eller slutet på ett lajv, eller någon viktig händelse under lajvet som “måste” ske.

Skarp Ett prefix som betecknar att något är på riktigt (dvs off) och inte sker i fiktionen. Används oftast för att signalera en fara eller annat som gör att spelet måste avstanna, t.ex “skarp brand” eller “skarp skada”.

Tejp I blackboxlajv använder man ibland tejp på golvet för att representera olika saker som till exempel väggar i det fiktiva huset (se t.ex Lars von Triers Dogville) eller metarutor. Ordet tejp har i lajvsammanhang blivit synonymt med att blackboxlajva med mycket metatekniker.

Verklighetsspel Spel som använder verkligheten som spelplats. En typ av pervasive-spel.